Seko mums

(0 produkti Eur 0)

Pirkuma summa: 0 EUR

Privātuma politika

SIA MNL, vienotais reģistrācijas numurs 43603006848, juridiskā adrese: Jelgava, Ganību iela - 53 LV-3007, Latvija, tālr. numurs: 63007093 (turpmāk – Pārdevējs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala mnl.lv īpašnieks, uzturētājs un personas datu pārzinis. Apmeklējot un izmantojot mnl.lv, Pircēja  personas dati tiks apstrādāti atbilstoši šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Pircēja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

 

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. mnl.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai optimizētu mnl.lv darbību un pārraudzītu mnl.lv izmantošanu).

1.2. Pircēju personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

1.3. Iegādājoties Interneta veikalā mnl.lv piedāvātās preces un pakalpojumus un izmantojot citus mnl.lv pakalpojumus, Pircēja Pārdevējam sniegtie personas dati var tikt reģistrēti, ievadīti, glabāti, sistematizēti, izmantoti un apstrādāti tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādiem mērķiem:

 • mnl.lv Pircēju pasūtījumu apstrādei, līgumsaistību izpildei un līgumu (darījumu) noslēgšanai;
 • Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
 • komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai, ja tāda nepieciešama atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām);
 • citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

1.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējam var būt nepieciešams nodot Pircēju personas datus saviem partneriem, kas nodrošina mnl.lv preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Pārdevējs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp organizatoriskos un tehniskos), lai aizsargātu Pircēju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Pārdevējs.

1.6. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Pārdevējam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot MNL klientu servisa e-pasta adresi:  Pircējam ir tiesības pieprasīt normatīvajos aktos noteikto informāciju, tajā skaitā, informāciju par: (1) personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu un veidu, (2) datumu, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avotu (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.

1.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot MNL klientu servisa e-pasta adresi:

1.8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

 

2. SĪKDATNES (cookies)

2.1. mnl.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala mnl.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • mnl.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
 • mnl.lv izmantošanas optimizēšanai,
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,

2.5. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. mnl.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos mnl.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

 

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par mnl.lv un MNL veikalos piedāvātājiem precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārdevējs piedāvā nosūtīt Pircējam e-pasta  paziņojumus.

3.3. Izmantojot mnl.lv, Pircējs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai arī atteikties no tiem. Gadījumos, kad Pircējs nevēlas saņemt komerciālus paziņojumus, viņam ir jāatzīmē attiecīgā izvēle noformējot pasūtījumu vai reģistrējoties mnl.lv vietnē.

3.4. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Pārdevēju, izmantojot MNL klientu servisa e-pasta adresi . Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

 

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu mnl.lv un/vai piedaloties mnl.lv aktivitātēs, Pircējs apliecina, ka apzinās  Privātuma politikas noteikumus. Ja Pircēju neapmierina Privātuma politika, Pārdevējs lūdz Pircēju neiesniegt personisku informāciju mnl.lv.

4.1.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot mnl.lv sadaļā Privātuma politika. Pircējam ir pienākums pirms katra mnl.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala mnl.lv Pircēju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārdevēja tiesības, un/vai pakļaujoties tiesībsargājošo institūciju likumīgajām prasībām.
4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu mnl.lv darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti mnl.lv sadaļā Kontakti.